Mie Ayam Hok Ki

Mie Ayam Hok Ki

​Fourth Floor

Unit: FOODcolony

Pondok Minahasa

Pondok Minahasa

Fourth Floor

Unit: Food Colony

Rujak Juhi & Asinan

Rujak Juhi & Asinan

​Fourth Floor

Unit: FOODcolony

Soto Betawi H. Tohir

Soto Betawi H. Tohir

​Fourth Floor

Unit: FOODcolony

Tahu Gejrot

Tahu Gejrot

Fourth Floor

Unit: FOODcolony

Toge Goreng

Toge Goreng

Fourth Floor

Unit: FOODcolony

Vita Suki

Vita Suki

​Fourth Floor

Unit: FOODcolony

Waroeng Ikan Bakar

Waroeng Ikan Bakar

Fourth Floor

Unit: FOODcolony